مهدکودک پرواز

برنامه های مهد کودک

تاریخچه مراکز پیش دبستانی

تاریخچه شکل گیری مراکز پیش از دبستان در ایران

پیدایش و پذیرش و رشد بسیاری از مراکز پیش از دبستان در کشورهای مختلف در نیازهای وگوناگون افراد جامعه رشد صنعتی حضور مادران در کارگاهای تولیدی فقر فرهنگی تبدیل خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای عدم آگاهی والدین به روشهای تربیتی کودک که سبب به وجود آمدن دشواری های جدید در درون خانواده می شود صورت گرفته است در کشور ما نیز کم وبیش این تغییرات سبب شد برای حل مشکلات خانواده ها و جلوگیری از مشکلات تربیتی کودکان خردسال مراکز آموزشی و مراقبتی خاصی تشکیل شود بنا براین آموزش و پرورش پیش از دبستان در کشور ما نیز در نتیجه نیازهای اجتماعی شکل گرفته وامروزه با توجه به تحقیقات ونظریه های بسیاری از صاحب نظران امرآموزش و پرورش مساله ضرورت آن مطرح شده واین آموزش ها از شناخت واهمیت روز افزونی برخور دار گردیده است

(از سال 1298 در تهران م بعضی از شهرهای ایران مسیونر های مذهبی واقلیتهاکودکستان هاییرا تاسیس کردند ودر امر مراقبت از کودکان تلاش هایی ابتدایی داشتند)

از جمله خانم سروژیان در تهران وسپس خانم خانزاریان در تبریز کودکستان ها یا محل هایی برای نگهداری اطفال و کودکان دایر کردندکه اکثر آنها مربوط به خانواده های اقلیت های مذهبی بودند

(اولین کودکستان در ایران در سال 1303 در شهر تبریز ودر محله صفی بازار توسط جبار باغچه بان(عسکرزاده)به نام باغچه اطفال تاسیس شد(در بین کودکان این کودکستان تعدادی کودک کر و لال هم وجود داشتند)وی در سال 1307 شمسی نیز کودکستان دیگری در شیراز تاسیس کرد البته کودکان خانواده های مرفه به خصوص کارمندان عالی رتبهبه کودکستان مزبور می رفتند و بازی ها ومراقبت های گروهی را تجربه می کردند با استقبالی که از این کودکستان ها به عمل آمده طی مدت کوتاهی در تهران و پاره ای در شهر های بزرگ از سوی بخش خصوصی کودکستان هایی افتتاح شد که با برنامه های ساده ای از قبیل بازی های مرسوم آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن نقاشی عروسک بازی و...در جلب رضایت خانواده ها تلاش می کردند

در 27 بهمن ماه 1303 شورای عالی فرهنگ آیین نامه ی مکتب خانه ها را که فقط در تهران قابل اجرا بود تصویب کرد در سال یعنی از 29 فروردین سال 1304 نظام نامه ی مکتب خانه های محلی نیز به تصویب رسید که این نظام نامه عینا مانند نظام خانه های مکتب خانه های تهران بود اگر در سال های قبل از این تاریخ کودکستان هاییدر ایران افتتاح شده بود اما(اولین انتیازی که از طرف وزارت معارف و اوقاف وصنایع مستظرفه برای تاسیس کودکستان ها صادر شد به نام خانم برسابه هوسپیاندر تاریخ 31/04/1310بود)

خانم برسابه در یکی از کودکستان های ابتداییبه نام کوشش دوره کار آموزی دیده بود.بنابراین می توان گفت اگر چه اولین کودکستان ها در ایران به صورت پراکندهوخصوصی تاسیس شدند سال 1310 سر آغاز جدیدی در تاریخ آموزش وپرورش پیش دبستانی بود وطی سال های قبلاز آن سازمان برای آموزش پیش از دبستان به معنی امروزی وجود نداشت.

اولین آیین نامه کودکستان ها در سال 1312به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید که در ماده اول آن سن اطفال مورد پذیرش در کودکستان ها را7-4سال در نظر گرفته بود .در سال 1334در وزارت فرهنگ اداره مستقلی برای کودکستان ها به تصویب رسید که در آن سن کودکان بین 6-3سال قید شده بود و در سال 1340این اداره منحل شدوتمام کارهای مربوط به کودکستانها به اداره کل تعلیمات ابتدایی محول گردید.لازم به ذکر است (که در سال 1340از سوی دولت تلاش های بیشتر و مستمری برای ایجاد کودکستان ها آغاز شد وبا ایجاد کودکستان هایی در سایر شهرهاکودکان خانواده های طبقات متوسط را زیر پوشش قرارداد.)در این سال آموزش وپرورش پیش از دبستان از توجه وتحرک چشمگیربخش خصوصی ودولتی برخوردارگردید وبا نیازی که به امر تربیت مربی برای کودکستان و مهد های کودکااحساس شد در این راه نیز تلاش هایی آغاز گردید.(تاسیس شورای کتاب کودک در سال 1341 و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در سال 1345 با هدف عمده ی کوشش در راه بهبود کیفی کتاب های کودکان پیش از دبستان ودبستان نیز در افزایش توجه به آموزش کودکان سهم موثری داشته است.)به هر حال تا سال 1322 در سراسر کشور فقط 7 کودکستان وجود داشت واز سال 1331-1322 یعنی در طول 9 سال این تعداد به 74 ودر سال 51-1350 به 431 افزایش یافت.

(در سال 1346 به منظور تربیت نیروی انسانی برای این ونه مراکز آموزشگاه های کودم یاری آغاز به کار کردند)که البته اساسنامه و برنامه های دروس آموزشگاهی کودکیاری در سال 1345 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید وچند سال بعد نیز برخی از دانشکده های تربیتی رشته ی مربی کودک و آموزش و پرورش پیش از دبستان رل دایر نمودند که از آن جمله مدرسه عالی شمیران و دانشگاه ابوریحان تلاش های مستمری در این جهت مبذول داشتند.

در سال 1350 اداره تعلیمات ابتدایی به دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تغییر نام داد و واحد کودکستان ها مسوولیت طرح وبرنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان را عهده دار شد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 22:39  توسط شری   |